วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๖๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1133 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๗๒ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๕๗-๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1133 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๑๘๗๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดเทศบาลและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1133 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖๖๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๘ (หลักสูตร ๕ วัน) (ประกาศมาแล้ว 1133 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๗๓ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๕๗-๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1133 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๖๕๙ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหนับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้ง๑ (ประกาศมาแล้ว 1134 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๔๖๐๐ เรื่อง การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1135 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๘๐๖ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1135 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๒๘๒๒ เรื่อง การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1135 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๔๖๐๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท.(EHA) (ประกาศมาแล้ว 1135 วัน) ประเภท1