วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๐๓ เรื่อง หารือการรับโอน (ย้าย) และบรรจุแต่งตั้งการจ้างพนักงานจ้างกรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ ๔๐ ตามมาตรา ๓๕ (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๕๐ เรื่อง การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของอปท.ซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 1130 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/๔๗๐๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลผู้ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ประกาศมาแล้ว 1130 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๒๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลผู้ประกอบการกิจการจดทะเบียนพาณิชย์ (ประกาศมาแล้ว 1130 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๒๕ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือน ธ.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1131 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๒๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 1131 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๘๒๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประสานการประชุมเจ้าหน้าที่ อปท.ด้านงานสภาเด็กและเยาวชน (ประกาศมาแล้ว 1131 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖๙๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1131 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๔๖๙๑ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ประจำปีงบประมาณ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1131 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๗๙ เรื่อง ขอความร่วมมือประสานการประชุมเจ้าหน้าที่ อปท.ด้านงานสภาเด็กและเยาวชน (ประกาศมาแล้ว 1131 วัน) ประเภท1