วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ธ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๙๑ เรื่อง รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (ประกาศมาแล้ว 1128 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๓๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาระบบประปาชุมชน" (ประกาศมาแล้ว 1128 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1128 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1128 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๔๘ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๔๐๕ เรื่อง ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่สมกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๒๕๓๕๑ เรื่อง การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ๕๗ ครั้งที่ ๒/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๕๓๕๓ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๘๘ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๕๒ เรื่อง เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1