วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/9134 ลว 30 เม.ย.58 ขอความร่วมมือการดำเนินการบริหารงานห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนดยบายรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 1122 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 125 ลว 30 เม.ย.58 ร่วมฟังพระอภิธรรมศพ (ประกาศมาแล้ว 1122 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/569 ลว 28 เม.ย.58 โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 1122 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/572 ลว. 29 เม.ย. 58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/578 ลว. 29 เม.ย. 58 การเปลี่ยนเลขที่เอกสารสำรองเงินงบประมาณรายจ่าย (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 124 ลว. 29 เม.ย. 58 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ ว 123 ลว. 29 เม.ย. 58 แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/ ลว. 29 เม.ย. 58 ราบชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ และ ร่างคู่มือประชาชนฯ (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 119 ลว. 23 เม.ย. 58 จัดทำสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/9022 ลว. 29 เม.ย. 58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗-เมษายน ๒๕๕๘) ในส่วนที่ยังขาด (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1