วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖๙๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๔๖๙๑ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ประจำปีงบประมาณ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๗๙ เรื่อง ขอความร่วมมือประสานการประชุมเจ้าหน้าที่ อปท.ด้านงานสภาเด็กและเยาวชน (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๘๒๘ เรื่อง บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๑๕๐ เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่๕ พ.ศ.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1129 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/๒๔๘๗๒ เรื่อง พรบ.หารหลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1133 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๔๘๗๓ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 1133 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๒๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดเทศบาลและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1133 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๘๖๙ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดเทศบาลและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1133 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๒๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดเทศบาลและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1133 วัน) ประเภท1