วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๘๔๒ เรื่อง แจ้งการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๔๑ เรื่อง การประดับธงตราสัญญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๗๙๕ เรื่อง แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป:สำหรับการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๔๐ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learnig) ในปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1124 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๓๙ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1124 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๓๘ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1124 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๗๑๖ เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้สอนวิชานาฏศิลป์สังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1124 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๗๑๗ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1124 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๗๑๘ เรื่อง การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1124 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๗๒๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท.เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 1124 วัน) ประเภท1