วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๔๓ เรื่อง สารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๕๘ ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 (หน.สถจ.ชบ และ ทถ.อ.)ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๔๔ เรื่อง สารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๕๘ ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๓๐ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๐๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล และเจ้าหน้าที่ อปท.เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษา (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 (ทถ.อ.)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๐๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลและเจ้าหน้าที่อปท.เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษา (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๙๐๕ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๐๙ เรื่อง การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๒๙ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ งวดที่ ๒ (ม.ค.๕๘) (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 (ทถ.อ.) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๐ เรื่อง การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๒๘ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการประจำปีงบประมาณ ๕๘ งวดที่ ๒(ม.ค.๕๘) (ประกาศมาแล้ว 1123 วัน) ประเภท1