วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5169 ลว 4 ต.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่เพียงพอ (ประกาศมาแล้ว 104 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5204 ลว 5 ต.ค.60 มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ (ประกาศมาแล้ว 104 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5205 ลว 5 ต.ค.60 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (ประกาศมาแล้ว 104 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/727 ลว 5 ต.ค.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 104 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว.219 ลว 5 ต.ค.60 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 104 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24352 ลว 5 ต.ค.60 การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 104 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24355 ลว 5 ต.ค.60 การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี (ประกาศมาแล้ว 104 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24353 ลว 5 ต.ค.60 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 104 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24351 ลว 5 ต.ค.60 การนำตั๋วรับจำนำออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ประกาศมาแล้ว 104 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/725 ลว 5 ต.ค.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการถอนคืนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการเสริมสร้างสวัสการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (ประกาศมาแล้ว 104 วัน) ประเภท1