วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ธ.ค. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๗ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1117 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๒๖๐๓๑ เรื่อง ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิก อปท. (ประกาศมาแล้ว 1120 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๓๐ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๕๙ (ประกาศมาแล้ว 1120 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘๘๒ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานการเงินอุดหนถนถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างบำรุงถนน (ประกาศมาแล้ว 1120 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘๘๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1120 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๙๒๓ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ประกาศมาแล้ว 1121 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/๒๕๙๗๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญและการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม (ประกาศมาแล้ว 1121 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๔๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งสำนักทะเบียนพาณิชย์ อปท.รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างและประชาสัมพันธ์การค้างาช้าง (ประกาศมาแล้ว 1122 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๔๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผลการสัมมนา (ประกาศมาแล้ว 1122 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๔๘๔๘ เรื่อง การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1122 วัน) ประเภท1