วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๖๒๔๑ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ ๒๔ ชม."ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1117 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๖๒๓๕ เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1117 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๖๒๓๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ อปท.ระดับจังหวัด ๑๑/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1117 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๖๒๓๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ประกาศมาแล้ว 1117 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๖๒๔๗ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1117 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙๑๔ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประกาศมาแล้ว 1117 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๖๒๓๖ เรื่อง หารืออำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดอปท.ระดับจังหวัด(คณะอนุ ก.จ.ถ่ายโอนครูฯ) (ประกาศมาแล้ว 1117 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๖๒๕๐ เรื่อง มาตรการชะลอการสอบแข่งขันของ อปท.เป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 1117 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๖๒๔๙ เรื่อง มาตรการชะลอการแข่งขันของ อปท.เป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 1117 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๖๓๕๖ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1117 วัน) ประเภท1