วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ม.ค. 2558 ชบ๐๐๒๓.๓/๓ เรื่อง หารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย (ประกาศมาแล้ว 1108 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗ เรื่อง ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1108 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2558 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LASS) (ประกาศมาแล้ว 1108 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2558 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔ เรื่อง การพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1108 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2558 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ ๒๔๙๙ และพรบ.บัญชี ๒๕๔๓ เกี่ยวกับการค้างาช้าง (ประกาศมาแล้ว 1108 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๒๖๒๓๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วครว (ประกาศมาแล้ว 1115 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๒๖๒๓๘ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วครว (ประกาศมาแล้ว 1115 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๙๑๓ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ผค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1115 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙๓๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นธ.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1115 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๙๓๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการจัดการซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ประกาศมาแล้ว 1115 วัน) ประเภท1