วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 1978 ลว 19 พ.ค.58 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1103 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 136 ลว 18 พ.ค.58 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 1104 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/649 ลว 15 พ.ค.58 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาธิบาล และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 1104 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 1963 ลว 18 พ.ค.58 โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1104 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10036 ลว 15 พ.ค.58 การจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 1104 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10034 ลว 15 พ.ค.58 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" (ประกาศมาแล้ว 1104 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10040 ลว 15 พ.ค.58 การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1104 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10039 ลว 15 พ.ค.58 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 1104 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10038 ลว 15 พ.ค.58 การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1104 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2558 ชบ 023.4/9874 ลว 14 พ.ค.58 การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1107 วัน) ประเภท1