วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1103 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตร ๕ วัน รุ่น ๑ ๑/๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1106 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๔ เรื่อง การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1106 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘ เรื่อง แจ้งกำหนดการเก็บข้อมูลในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ประกาศมาแล้ว 1106 วัน) ประเภท1
8 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๘๗ เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1107 วัน) ประเภท1
8 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๗๒ เรื่อง การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1107 วัน) ประเภท1
8 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๙ เรื่อง การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1107 วัน) ประเภท1
8 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๗๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1107 วัน) ประเภท1
8 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๐ เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1107 วัน) ประเภท1
8 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๑ เรื่อง ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1107 วัน) ประเภท1