วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๑ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการประชุมคณะทำงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย งวดที ๒ (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๙ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณฯการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อสุขภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๓ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๐๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและสตรีฯ ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอฯ" (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๓ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส ๒ (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1