วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๓ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส ๒ (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๓๔ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๗๓๓ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๖ เรื่อง ขอส่งหนังสือคู่มือปรับปรุงกายภาพทางห (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๗ เรื่อง ขอส่งหนังสือคู่มือปรับปรุงกายภาพทางห (ประกาศมาแล้ว 1100 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว.๑๐ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าสู่เว็บไซต์ สถ. ด้วย QR Code (ประกาศมาแล้ว 1101 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1101 วัน) ประเภท1