วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๔ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1093 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๕ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ ๓ (ก.พ.๕๘) (ประกาศมาแล้ว 1093 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๒๗ เรื่อง รายงานข้อมูลจำนวนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นตามคุณวุฒิ (ประกาศมาแล้ว 1093 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1093 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๖๔ เรื่อง เร่งรัดการรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1094 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓ เรื่อง ๑๙ ม.ค.๕๘ เรื่่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ (ประกาศมาแล้ว 1094 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ (ประกาศมาแล้ว 1094 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2558 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ (ประกาศมาแล้ว 1097 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2558 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๘๑ เรื่อง การดำเนินการพัฒนางานวิชาการของ อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑-๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1097 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว๒๓๕ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮีโรซิมา ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1097 วัน) ประเภท1