วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1091 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๕ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ ID Line ของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1091 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๖ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ ID Line ของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1091 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าปิโตเลียม งวดที่ ๑/๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1091 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1091 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๐๗ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1091 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๖๐๔ เรื่อง การกำหนดส่วนราขการและแต่งตั้งหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการบริหารงานบุคคลของ อบต. และแต่งตั้งเลขานุการฯ (ประกาศมาแล้ว 1094 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๙๘ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1095 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๙๙ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1095 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๐๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1095 วัน) ประเภท1