วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๓ เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ได้โอนเงินเข้ารับการอบรมฯ (ประกาศมาแล้ว 1085 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘ เรื่อง ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ครั้งที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1085 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๕ เรื่อง การสำรวจพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1085 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๓๔ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษในรอบเดือนตุลาคม ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1085 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๔ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1085 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๑ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมสร้างหรือปรับปรุงถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจกรมทางห (ประกาศมาแล้ว 1086 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร" รุ่นที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1087 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๐ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร" รุ่นที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1087 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๔ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน (ประกาศมาแล้ว 1087 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน (ประกาศมาแล้ว 1087 วัน) ประเภท1