วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๒ เรื่อง สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1087 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑๔๓ เรื่อง สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1087 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๘ เรื่อง ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1087 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๔ เรื่อง ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1087 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๙๔ เรื่อง รายละเอียดโครงการ/รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1087 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๓ เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1087 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๐ เรื่อง โครงการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1088 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ (ประกาศมาแล้ว 1088 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๒ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกับเงินอุดหนุนสำหรับถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่๒ (ประกาศมาแล้ว 1088 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1088 วัน) ประเภท1