วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ (ประกาศมาแล้ว 1084 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๒ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกับเงินอุดหนุนสำหรับถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่๒ (ประกาศมาแล้ว 1084 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1084 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๗ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1084 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1084 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๘ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1084 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๙ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1084 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๕ เรื่อง การเร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ประกาศมาแล้ว 1084 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๒ เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่่คนพิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 1084 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๑๗ เรื่อง การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1084 วัน) ประเภท1