วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๔ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1079 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2558 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๙๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 1079 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒ เรื่อง การนำส่งเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1079 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1079 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๕ เรื่อง การนำส่งเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1079 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๐ เรื่อง เชิญเข้าร่วมกาประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเคารพสิทธิผู้อื่นฯ (ประกาศมาแล้ว 1080 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๑ เรื่อง เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเคารพสิทธิผู้อื่นฯ (ประกาศมาแล้ว 1080 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๔๒ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1080 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๔๑ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ประกาศมาแล้ว 1080 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๙ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ประกาศมาแล้ว 1080 วัน) ประเภท1