วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.พ. 2558 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๒ เรื่อง การดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือ (ประกาศมาแล้ว 1077 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๘๘ เรื่อง เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1077 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1080 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๒ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1080 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2558 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๗๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 1080 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๕๑ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1080 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๘๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ รุ่น ๑/๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1080 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้ง ๑ (ประกาศมาแล้ว 1081 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๔๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1081 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1081 วัน) ประเภท1