วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/742 ลว 12 ต.ค.60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์การท่องเที่ยวของกลุ่มอาวุโส (Silver Age) (ประกาศมาแล้ว 100 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/741 ลว 12 ต.ค.60 การปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 100 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24922 ลว 12 ต.ค. 60 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศมาแล้ว 100 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24939 ลว 12 ต.ค.60 ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทอ้อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่มีบิดามารดาเป็นแรงงานในไร่อ้อย) (ประกาศมาแล้ว 100 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24712 ลว 10 ต.ค.60 เร่งรัดรายงานข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำ (ประกาศมาแล้ว 101 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว5364 ลว 12 ต.ค.60 การประเมินคุรภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานศึกษาปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 101 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24835 ลว 11 ต.ค.60 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกาาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ประกาศมาแล้ว 101 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24465 ลว 6 ต.ค.60 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศมาแล้ว 101 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/736 ลว 10 ต.ค.60 ชี้เเจงปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ประกาศมาแล้ว 101 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5321 ลว 11 ต.ค.60 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อ.ส.) (ประกาศมาแล้ว 101 วัน) ประเภท1