วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๕ เรื่อง ขอความร่วมมือราบงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (ประกาศมาแล้ว 1071 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๒๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ (ประกาศมาแล้ว 1071 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๖ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1071 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๕ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1071 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๖ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสัมมานาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครือข่ายการจำทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1071 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1071 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๒๗ เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1071 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๕๓ เรื่อง รองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)มอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสคร์การพัมนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (ประกาศมาแล้ว 1071 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๕๒ เรื่อง การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร (ประกาศมาแล้ว 1071 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๕ เรื่อง การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(กรณีราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1072 วัน) ประเภท1