วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.พ. 2558 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๒ เรื่อง การรายงานผลเร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ปีพ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1065 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๖ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ (ประกาศมาแล้ว 1065 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2558 ชบ๐๐๒๓.๓/๓๔๒๕ เรื่อง ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1066 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๘๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1066 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๓๔๓๓ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร (ประกาศมาแล้ว 1066 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๘๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1066 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๒๔ เรื่อง สำรวจข้อมูลความต้องการการบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาสาธารณะของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1069 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๙ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1069 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2558 ชบ๐๐๒๓.๒/๓๒๗๔ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1069 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๔๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (ประกาศมาแล้ว 1070 วัน) ประเภท1