วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๔ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1060 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๑๘ เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนขั้นพื้นฐานฯ ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1060 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2558 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๖ เรื่อง ๒๔ ก.พ.๕๘ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่ฯ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม (ประกาศมาแล้ว 1060 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1060 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๔/๔๐๒๓ เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคัลงตรวจสอบ (ประกาศมาแล้ว 1060 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๐๒๗ เรื่อง การสร้างธรรมาธิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1060 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2558 (ทถอ.) ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๐๒๖ เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1060 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1061 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2558 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๐ เรื่อง การประกวดแผนการสอน (ประกาศมาแล้ว 1061 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา (ประกาศมาแล้ว 1061 วัน) ประเภท1