วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.4/13144 ลว 25 มิ.ย.58 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1066 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2488 ลว 25 มิ.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1066 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/13146 ลว 25 มิ.ย.58 โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 1066 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/13141 ลว 25 มิ.ย.58 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1066 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/13140 ลว 25 มิ.ย.58 การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 1066 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.4/13145 ลว 25 มิ.ย.58 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 1066 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/(วิทยุสื่อสาร) ลว 24 มิ.ย.58 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 1067 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/12974 ลว 23 มิ.ย.58 การจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 1067 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 166 ลว 23 มิ.ย.58 ขอประชาสัมพันธ์คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 1067 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 167 ลว 24 มิ.ย.58 การประเมินผลการปฏิบััติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1067 วัน) ประเภท1