วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.พ. 2558 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๘๑๖ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนน จากกรมทางห (ประกาศมาแล้ว 1062 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๘๑๓ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ในงานวันสตรีสากล ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1062 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๗๐๙ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการให้คนพิการ ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1063 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2558 (นายอำเภอศรีราชา) ชบ๐๐๒๓.๓/๓๗๑๐ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามโครงสร้างหลักประกันผู้สูงอายุและเสริมสร้างสวัดิการให้แก่คนพิการ ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1063 วัน) ประเภท1
18 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1064 วัน) ประเภท1
18 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๔ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1064 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๑ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ (ประกาศมาแล้ว 1065 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๑๕ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 1065 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๑๖ เรื่อง คู่มือผู้ซื้อรับใบอนุญาต มอก.๑๔๙๔-๒๕๔๑ โต๊ะเรียนและมอก. ๑๔๙๕-๒๕๔๑ เก้าอี้เรียน (ประกาศมาแล้ว 1065 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๐๖ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1065 วัน) ประเภท1