วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ต.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว227 ลว 16 ต.ค.60 การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 96 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/25152 ลว 16 ต.ค.60 ติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่และสิ่งสาธารณประโยชน์ (ประกาศมาแล้ว 97 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว227 ลว 16 ต.ค.60 ประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพืเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช" (ประกาศมาแล้ว 97 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/743 12 ต.ค.60 โครงการศึกษาและออกแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร (ประกาศมาแล้ว 97 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24940 ลว 12 ต.ค.60 โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 97 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24925 ลว 12 ต.ค.60 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศมาแล้ว 97 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24924 ลว 12 ต.ค.60 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศมาแล้ว 97 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24921 ลว 12 ต.ค.60 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาหารขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 101 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2560 มท 0806/ว2031 ลว 11 ต.ค.60 ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 101 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2560 ชบ 0026/24767 ลว 10 ต.ค.60 ขอแจ้งรายชื่อร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) (ประกาศมาแล้ว 101 วัน) ประเภท1