วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/854 ลว 10 ม.ค.61 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/651 ลว 9 ม.ค.61 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/17 ลว 10 ม.ค.61 ขอเชิญเป็นประธานในพิธีการจัดการงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/652 ลว 9 ม.ค.61 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ตามรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/ว138 ลว 9 ม.ค.61 การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/31934 ลว 29 ธ.ค.60 ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/11 ลว 5 ม.ค.61 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/584 ลว 8 ม.ค.61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา "เชื้อเพลิงเพื่อพัฒนาคมนาคม" และ "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์" (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/585 ลว 8 ม.ค.61 การจััดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand ๔.๐ โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/653 ลว 9 ม.ค.61 สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1