วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐๓ เรื่อง การกำหนดสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1050 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2558 (ทถอ.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐๒ เรื่อง การกำหนดสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1050 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2558 (อ.พานทอง)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๗๐๓ เรื่อง ขออนุมัติเงินสมทบโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ (ประกาศมาแล้ว 1050 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1050 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๑๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ประกาศมาแล้ว 1050 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๑๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ประกาศมาแล้ว 1050 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2558 ชบ๐๐๒๓.๕/๗๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1050 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๗๐๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา(ฉบับที่ ๒) (ประกาศมาแล้ว 1050 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ (ประกาศมาแล้ว 1052 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๒๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1052 วัน) ประเภท1