วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๗๐๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา(ฉบับที่ ๒) (ประกาศมาแล้ว 1049 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ (ประกาศมาแล้ว 1051 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๒๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1051 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๑๙ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1051 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๕๓๕ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นฯ (ประกาศมาแล้ว 1051 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๑๐ เป็นการเฉพาะราย ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1051 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๔๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียญอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1051 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๔๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (ประกาศมาแล้ว 1051 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๓๘ เรื่อง การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1051 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๓๒ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชาการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1052 วัน) ประเภท1