วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๑ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๑ ๑๒ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๖๒ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2558 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๖๓ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๖๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๖๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงถนน (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๖๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๖๙ เรื่อง การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) และประเด็นความั่นคงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๓๓๖ เรื่อง การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถ.กับ ม.ราชภัฏสวนดุสิต (รปม.๑) (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๔๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1048 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๙๘ เรื่อง ขอเปลี่ยนแบบแปลนก่อสร้างและสมทบงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1048 วัน) ประเภท1