วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๑๒.๒/ว ๑๑๓๘ เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๓๙๒ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2558 ชบ๐๐๒๓.๓/ ๓๙๓ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๕๘๐๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๕๘๐๗ เรื่อง การจัดสรรรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๕๘๐๖ เรื่อง การขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๕ เรื่อง การเปลี่ยนเอกสารสำรองเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ ๓๗๘ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 1042 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๓ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1042 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๒ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิณผลการปฏิบัติงานราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประกาศมาแล้ว 1042 วัน) ประเภท1