วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๑๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๖ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๗ เรื่อง แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๖๔ เรื่อง การจัดเก็บข้อมลแผนการดำเนินงานของ อปท.ในการนำขยะมูลฝอยมาผลิดพลังงานไฟฟ้า (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๘๙๗ เรื่อง ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๐๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๐๕ เรื่อง แจ้งให้ทบทวรโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๐๖ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๕๕ เรื่อง การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๖ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๐๐ เรื่อง หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด (ประกาศมาแล้ว 1039 วัน) ประเภท1