วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/ แบบสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 1045 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 182 ลว 14 ก.ค.58 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2557 (ประกาศมาแล้ว 1046 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14756 ลว 14 ก.ค.58 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 1046 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/14748 ลว 14 ก.ค.58 (ทม.เมืองชลบุรี) การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ กรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 1046 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 183 ลว 14 ก.ค.58 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาสามปีตามระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/941 ลว 14 ก.ค.58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน รายงานข้อมูลการดำเนินการฯ ตามแบบรายงานฯ (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14753 ลว 14 ก.ค.58 ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/14754 ลว 14 ก.ค.58 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/935 ลว 14 ก.ค.58 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ไตรมาส 4 (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14656 ลว 13 ก.ค.58 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 1047 วัน) ประเภท1