วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๔๐๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1033 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2558 (อบต.ท่าข้าม)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๔๒๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1033 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2558 (อบต.หนองขาม)ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๒๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1033 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๒๕ เรื่อง อบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาการเสริมสร้างูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 1033 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2558 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๒๔ เรื่อง อบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 1033 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๓๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุน ศพด. (ประกาศมาแล้ว 1037 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ ๔๑๘ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1037 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๑๘๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1037 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๙ เรื่อง การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1037 วัน) ประเภท1
19 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๓๔ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๒/๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1037 วัน) ประเภท1