วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๔๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1030 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๑๐ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป การสร้างเสริมสวัสดิการแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ปี ๒๕๕๘ งวดที่ ๔ (เมษายน ๒๕๕๘) (ประกาศมาแล้ว 1030 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๑๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์และงเื่อนไขการสอบคัดเลือก (ประกาศมาแล้ว 1030 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๐๘ เรื่อง การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1030 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๐๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง (ประกาศมาแล้ว 1031 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๙ เรื่อง ส่งหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัยชุด "อ่านอุ่นรัก" (ประกาศมาแล้ว 1031 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2558 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๘ เรื่อง ส่งหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัยชุด "อ่านอุ่นรัก" (ประกาศมาแล้ว 1031 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๑๕ เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 1031 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๘ เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว "HR NEW" ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1031 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๕ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1031 วัน) ประเภท1