วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๑๒ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินของ อปทง เพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ อปท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (ประกาศมาแล้ว 1027 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2558 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๐ เรื่อง รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) (ประกาศมาแล้ว 1027 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๙ เรื่อง การบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมในระบบออนไลน์และรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) (ประกาศมาแล้ว 1027 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๒ เรื่อง การตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1027 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๒ เรื่อง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1027 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2558 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๑ เรื่อง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1027 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๐ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖(ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 1027 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 1027 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2558 เรื่อง (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗ ลง ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 1027 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๐๙ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1028 วัน) ประเภท1