วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๐๓ เรื่อง การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (ประกาศมาแล้ว 1026 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๐๔ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1026 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๘ เรื่อง ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (ประกาศมาแล้ว 1026 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๖๗ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ผ่านระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 1026 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๖๖ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 1026 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๗๐ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการฯ (ประกาศมาแล้ว 1026 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๖๘ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย-มิ.ย ๕๘) (ประกาศมาแล้ว 1026 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๒๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1026 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๙ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1026 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ชบ๐๐๒๓.๓/๖๙๖๖ เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยากร" (ประกาศมาแล้ว 1026 วัน) ประเภท1