วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๑๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1021 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๒ เรื่อง การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1022 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๗๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1022 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๗๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1022 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๑๙๗ เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1022 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2558 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๑๙๔ เรื่อง การกำกับ ดูแล และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1022 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๑๙๕ เรื่อง การกำกับ ดูแล และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1022 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๑๙๘ เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1022 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๐๖ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน ๒๕๕๘) (ประกาศมาแล้ว 1022 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2558 (ทถอ.สัตหีบ)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๗๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 1023 วัน) ประเภท1