วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/25497 ลว 19 ต.ค.60 การกันเงินไว้เบิกเลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ประกาศมาแล้ว 92 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5511 ลว 20 ต.ค.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 92 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว227 ลว 16 ต.ค.60 การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 93 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว231 ลว 19 ต.ค.60 แบบสำรวจข้อมูล อัตราเงินเดือน และเงินตอบเเทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ประกาศมาแล้ว 93 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5470 ลว 18 ต.ค.60 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดลองจ่ายไปพลางก่อน (ประกาศมาแล้ว 93 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2560 ชบ 0023.4/25258 ลว 17 ต.ค.60 การหารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/25403 ลว 18 ต.ค.60 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว229 ลว 18 ต.ค.60 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24982 ลว 12 ต.ค.60 การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองรับร่างพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/24706 ลว 10 ต.ค.60 แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1