วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/524 ลว 17 เม.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1006 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2558 ชบ 0023.4/522 ลว 17 เม.ย.58 การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 1006 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 1554 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษษ สายงานการสอน (ประกาศมาแล้ว 1006 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 114 ลว 16 เม.ย.58 การส่งข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจและ(ร่าง) คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 1006 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1553 ลว 16 เม.ย.58 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1006 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1552 ลว 16 เม.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายดอนบุคลากร ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 1006 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/8087 ลว 16 เม.ย.58 การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1006 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8092 ลว 16 เม.ย.58 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 1006 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 112 ลว 16 เม.ย.58 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 1006 วัน) ประเภท1
16 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8090 ลว 16 เม.ย.58 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ประกาศมาแล้ว 1007 วัน) ประเภท1