วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8092 ลว 16 เม.ย.58 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 1006 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 112 ลว 16 เม.ย.58 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 1006 วัน) ประเภท1
16 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8090 ลว 16 เม.ย.58 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ประกาศมาแล้ว 1007 วัน) ประเภท1
16 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8089 ลว 16 เม.ย.58 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 1007 วัน) ประเภท1
16 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8088 ลว 16 เม.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 1007 วัน) ประเภท1
16 เม.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 1527 ลว 16 เม.ย.58 แจ้งเลื่อนการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหนัาที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 1007 วัน) ประเภท1
16 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8099 ลว 16 เม.ย.58 ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1007 วัน) ประเภท1
16 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/516 ลว 10 เม.ย.58 การตรวจติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1007 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 109 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1013 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/508 ลว 10 เม.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1013 วัน) ประเภท1