วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 เม.ย. 2558 ชบ 0023.4/ว 1698 ลว. 27 เม.ย. 58 แก้ไขข้อความในข้อ 141 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลว. 25 ม.ค. 45 ให้สอดคล้องกับข้อ 22แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลว. 22 ส.ค. 44 (ประกาศมาแล้ว 996 วัน) ประเภท1
27 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 117 ลว.23 เม.ย. 58 โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (ประกาศมาแล้ว 996 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8539 ลว 23 เม.ย.58 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 998 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/8229 ลว. 17 เม.ย. 58 ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 (ประกาศมาแล้ว 999 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/561 ลว. 24 เม.ย. 58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 999 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8581 ลว. 24 เม.ย. 58 สำรวจผลการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 999 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1576 ลว. 20 เม.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่3 (ประกาศมาแล้ว 999 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1672 ลว. 24 เม.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 999 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1673 ลว. 24 เม.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร)ครั้งที่3 (ประกาศมาแล้ว 999 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/8574 ลว. 24 เม.ย. 58 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 999 วัน) ประเภท1