วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9028 ลว 28 เม.ย.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘) (ประกาศมาแล้ว 987 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2558 ทถอ. ชบ 0023.3/593 ลว 1 พ.ค.58 การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557 ของจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท2
1 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 130 ลว 1 พ.ค.58 การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557 ของจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/591 ลว 1 พ.ค.58 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 127 ลว 1 พ.ค.58 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2558 ชบ 0023.2/9029 ลว 29 เม.ย.58 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/ ลว 30 เม.ย.58 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ และ ร่างคู่มือประชาชนฯ (ประกาศมาแล้ว 993 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/ว 1733 ลว 29 เม.ย.58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 993 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/9134 ลว 30 เม.ย.58 ขอความร่วมมือการดำเนินการบริหารงานห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนดยบายรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 993 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 125 ลว 30 เม.ย.58 ร่วมฟังพระอภิธรรมศพ (ประกาศมาแล้ว 993 วัน) ประเภท1