วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 1772 ลว 6 พ.ค.58 การดำเนินการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 988 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.2/9524 ลว 7 พ.ค.58 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 988 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/9518 ลว 7 พ.ค.58 (ทถอ.)ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ประกาศมาแล้ว 988 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9513 ลว 7 พ.ค.58 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2558 (1 เมษายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 988 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9508 ลว 7 พ.ค.58 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 988 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9370 ลว 6 พ.ค.58 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 988 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ ร่างคู่มือประชาชนฯ (ครั้งล่าสุด) (ประกาศมาแล้ว 988 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9362 ลว 6 พ.ค.58 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" (ประกาศมาแล้ว 989 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/603 ลว 1 พ.ค.58 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 (ประกาศมาแล้ว 989 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/596 ลว 1 พ.ค.58 สถานศึกษาในสังกัดและชุมชน เสนอประวัติ/ผลงานของเด็กและเยาวชน (ประกาศมาแล้ว 989 วัน) ประเภท1