วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/17276 ลว 17 ส.ค.58 กำชับการปฏิบัติวานในระบบ e-GP (ประกาศมาแล้ว 1011 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/17275 ลว 17 ส.ค.58 การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" (ประกาศมาแล้ว 1011 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/17277 ลว 17 ส.ค.58 (เมืองพัทยา) การจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานเมืองพััทยา (ประกาศมาแล้ว 1011 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/17490 ลว 18 ส.ค.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 1012 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 17172 ลว 18 ส.ค.58 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการแจ้งผลการจัดทำคู่มือฯ (ประกาศมาแล้ว 1012 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/17491 ลว 18 ส.ค.58 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (ประกาศมาแล้ว 1012 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2558 ชบ 0013.2/ว 3214 ลว 13 ส.ค.58 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ประกาศมาแล้ว 1012 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/17273 ลว 17 ส.ค.58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ (ประกาศมาแล้ว 1012 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1095 ลว 17 ส.ค.58 (ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1012 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1097 ลว 17 ส.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1012 วัน) ประเภท1