วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1118 ลว 20 ส.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงถนน (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 217 ลว 19 ส.ค.58 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 219 ลว 19 ส.ค.58 การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 218 ลว 19 ส.ค.58 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2559-2560 (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/1107 ลว 18 ส.ค.58 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/..... แบบสรุปผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 1011 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/17660 ลว 19 ส.ค.58 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1011 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 3248 ลว 17 ส.ค.58 การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด (ประกาศมาแล้ว 1011 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/17393 ลว 17 ส.ค.58 (ทม.ศรีราชา) การขบรับเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นายกนก หัวใจ (ประกาศมาแล้ว 1011 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/17487 ลว 18 ส.ค.58 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1011 วัน) ประเภท1