วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/610 ลว 8 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์) (ประกาศมาแล้ว 985 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/609 ลว 8 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 985 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 1822 ลว 8 พ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 985 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.2/9523 ลว 7 พ.ค.58 (ทถอ.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยกวับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 986 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1771 ลว 6 พ.ค.58 การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 986 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9090 ลว 29 เม.ย.58 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสทิธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 986 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/608 ลว 7 พ.ค.58 การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในข้อการประเมิน/เกณฑ์การประเมินแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 986 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/607 ลว 7 พ.ค.58 การจัดทำแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 986 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9519 ลว 7 พ.ค.58 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 986 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9520 ลว 7 พ.ค.58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เม.ย.2558 (ประกาศมาแล้ว 986 วัน) ประเภท1