วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/19907 ลว 15 ก.ย.58 ขอเชิญส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards และส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "ครึ่งทางทศวรรษ..ก้าวต่อไปกับการจัดการที่เข้มแข็ง" (ประกาศมาแล้ว 1009 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/19905 ลว. 15 ก.ย. 58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/19903 ลว. 15 ก.ย. 58 แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 3719 ลว 15 ก.ย.58 การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3711 ลว 14 ก.ย.58 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจัังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/19822 ลว 14 ก.ย.58 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเติมเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1222 ลว 11 ก.ย.58 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1221 ลว 11 ก.ย.58 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา) (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 232 ลว 11 ก.ย.58 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) (ประกาศมาแล้ว 1010 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 233 ลว 14 ก.ย.58 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตรวจสอบว่าได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายหรือดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (ประกาศมาแล้ว 1011 วัน) ประเภท1