วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.พ. 2561 ชบ 0023.5/ว901 ลว 20 ก.พ.61 เเจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 95 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2561 ชบ 0023.1/4035 ลว 13 ก.พ.61 เชิญเข้าร่วมอบรม " โครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย" (ประกาศมาแล้ว 95 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2561 ชบ 0023.3/4603 ลว 19 ก.พ.61 การรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปีญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 95 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2561 ชบ 0023.5/125 ลว 19 ก.พ.61 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 95 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2561 ชบ 0023.5/123 ลว 19 ก.พ.61 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 95 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2561 ชบ 0023.5/ว25 ลว 19 ก.พ.61 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๕๖ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 95 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2561 ชบ 0023.5/ว891 ลว 19 ก.พ.61 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ ๒๑ - ๓๕ (ประกาศมาแล้ว 96 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2561 ชบ 0023.3/4457 ลว 16 ก.พ.61 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 96 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2561 ชบ 0023.3/4452 ลว 16 ก.พ.61 การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 99 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2561 ชบ 0023.3/119 ลว 15 ก.พ.61 แจ้งแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 99 วัน) ประเภท1