วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/25636 ลว 20 ต.ค.60 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 87 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2560 ชบ 0023.4/25621 ลว 20 ต.ค.60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 91 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/25628 ลว 20 ต.ค. 60 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 91 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2560 0023.3-25402 ลว 18 ตุลาคม 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 91 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2560 0023.3-25400 ลว 18 ตุลาคม 2560 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศมาแล้ว 91 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2560 0023.3-25401 ลว 18 ตุลาคม 2560 การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 91 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3-25518 ลว 19 ต.ค.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 91 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/25262 ลว 17 ต.ค.60 จัดส่งเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H (Head Heart Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบาย " ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 91 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/25496 ลว 19 ต.ค.60 นำส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 91 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2560 ชบ 0023.1/753 ลว 19 ต.ค. 60 การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (ประกาศมาแล้ว 91 วัน) ประเภท1