วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 236 ลว 16 ก.ย.58 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1008 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 235 ลว 16 ก.ย.58 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1008 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/1215 ลว 11 ก.ย.58 จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 9/2558 ปนะจำเดือนกันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 1008 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1235 ลว 16 ก.ย.58 (ทต.ดอนหัวฬ่อ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) (ประกาศมาแล้ว 1008 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1234 ลว 16 ก.ย.58 (ทต.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1008 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว234 ลว 16 ก.ย.58 สังคมออนไลน์ได้ลงข่าวโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บิดเบือนข้อเท็จจริง (ประกาศมาแล้ว 1008 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/1232 ลว 16 ก.ย.58 สังคมออนไลน์ได้ลงข่าวโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บิดเบือนข้อเท็จจริง (ประกาศมาแล้ว 1008 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 3592 ลว 7 ก.ย.58 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558 (ประกาศมาแล้ว 1009 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3754 ลว 15 ก.ย.58 ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์การเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1009 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/19906 ลว 15 ก.ย.58 การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1009 วัน) ประเภท1