วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/622 ลว. 11 พ.ค. 58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/628 ลว. 12 พ.ค. 58 การจัดทำแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9640 ลว. 8 พ.ค. 58 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 983 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3 ลว. 11 พ.ค. 58 แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น (ประกาศมาแล้ว 983 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/9639 ลว. 8 พ.ค. 58 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 983 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9633 ลว. 5 พ.ค. 58 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงรักษาถนนที่องค์กรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 983 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/615 ลว. 8 พ.ค. 58 แผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 983 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/614 ลว 8 พ.ค.58 การประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 986 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/612 ลว 8 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 986 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/611 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 986 วัน) ประเภท1