วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 1914 ลว 14 พ.ค.58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2557 และงวด 4/2558 ประจำเดือน มกราคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 1911 ลว. 14 พ.ค. 58 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (Child development center information system : ccis) (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9954 ลว. 14 พ.ค. 58 โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/641 ลว 14 พ.ค.58 กิจกรรมการสร้างเสริมความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในช่วงปิดภาคเรียน (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9751 ลว 11 พ.ค.58 (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2564 (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/626 ลว 12 พ.ค.58 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/625 ลง 12 พ.ค.58 รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/627 ลว 12 พ.ค.58 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด สถ. (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 1892 ลว 12 พ.ค.58 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี ) และรอบเดือนตุลาคม 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/630 ลว 12 พ.ค.58 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 982 วัน) ประเภท1