วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ค. 2558 ชบ 0023.2/9951 ลว 14 พ.ค.58 ประกาศ ก.จ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 980 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/645 ลว 15 พ.ค.58 (อบต.โคกเพลาะ)การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 980 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2558 ชบ 0023.4/9950 ลว 14 พ.ค.58 การดำเนินการโครงการจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน (ประกาศมาแล้ว 980 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 1916 ลว 14 พ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เพิ่มเติมเดือน ตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 980 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/1823 ลว 8 พ.ค.58 การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 980 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 1915 ลว 14 พ.ค.58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาณข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 980 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9636 ลว 8 พ.ค.58 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 980 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9873 ลว 14 พ.ค.58 แจ้งผลการตัดสินการประกวดแผนการสอน เรื่อง"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" ด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ (ประกาศมาแล้ว 980 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 133 ลว 12 พ.ค.58 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เพื่อรับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับรอบประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ประกาศมาแล้ว 981 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 1913 ลว 14 พ.ค.58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ และ เมษายน 2558 ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 981 วัน) ประเภท1