วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/18352 ลว 27 ส.ค.58 ผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 1002 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/18351 ลว 27 ส.ค.58 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยของสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 1002 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 222 (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) ขอเชิญประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนัหงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/58 (ประกาศมาแล้ว 1002 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2558 ชบ 0023.2/1149 ลว 26 ส.ค.58 ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายการสัมมนาตามโครงการฯ รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เดินทางไปรายงานตัวและลงทะเบียนเข้ารับการสัมมนา (ประกาศมาแล้ว 1002 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2558 0023.4/18346 ลว 27 ส.ค.58 (นายอำเภอพานทอง) ขอเปลี่ยนชื่ององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก (ประกาศมาแล้ว 1002 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1150 ลว 26 ส.ค.58 (อบต.หนองอิรุณ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1002 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1152 ลว 26 ส.ค.58 (อบต.บ่อวิน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) (ประกาศมาแล้ว 1002 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1151 ลว 26 ส.ค.58 (ทต.ท่าบุญมี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1002 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/18350 ลว 27 ส.ค.58 สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 1002 วัน) ประเภท1
26 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/18177 ลว 25 ส.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 1004 วัน) ประเภท1