วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/649 ลว 15 พ.ค.58 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาธิบาล และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 1963 ลว 18 พ.ค.58 โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10036 ลว 15 พ.ค.58 การจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10034 ลว 15 พ.ค.58 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10040 ลว 15 พ.ค.58 การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10039 ลว 15 พ.ค.58 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10038 ลว 15 พ.ค.58 การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2558 ชบ 023.4/9874 ลว 14 พ.ค.58 การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 980 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2558 ชบ 0023.4/9590 ลว 8 พ.ค.58 การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ประกาศมาแล้ว 980 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2558 ชบ 0023.4/9581 ลว 8 พ.ค.58 การช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง(พ.ศ.2556-2557) (ประกาศมาแล้ว 980 วัน) ประเภท1