วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1163 ลว 31 ส.ค.58 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์การแพทย์) (ประกาศมาแล้ว 998 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1164 ลว 31 ส.ค.58 (อบต.คลองกิ่ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค) (ประกาศมาแล้ว 998 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1165 ลว 31 ส.ค.58 (ทม.อ่างศิลา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 998 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/18635 ลว 31 ส.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 998 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/1167 ลว 31 ส.ค.58 การฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 998 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/18634 ลว 31 ส.ค.58 แนวทางปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 999 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/18631 ลว 31 ส.ค.58 ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 999 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 3392 ลว 25 ส.ค.58 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 999 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2558 0023.3/..... แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน ครั้งที่ 5 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 999 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 223 ลว 28 ส.ค.58 แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan (ประกาศมาแล้ว 1002 วัน) ประเภท1